Breaking News
Home / แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มทั่วไป

 

ดาวโหลดไฟล์

word

ดาวโหลดไฟล์

PDF

เรื่อง
แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์
แบบฟอร์มหนังสือมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
แบบแสดงความจำนงลาศึกษาต่อภายในประเทศ
แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการ
บบฟอร์มขอย้ายมารับราชการ
หนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงาน
แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทน (คลิก ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างบุคลากรเพิ่ม (คลิก ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
หนังสือรับรองปฏิบัติงานราชการ (กรณีไม่ได้สแกนนิ้ว)
แบบฟอร์มขอหยุดเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบคำรับรองผู้มาเดินทางและมาปฏิบัติงาน
หนังสือรับรองฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
แบบฟอร์ม บัญชีลงนามการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในเวลาราชการ (ตัวอย่าง คลิก)
แบบฟอร์ม บัญชีลงนามการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นอกเวลาราชการ
แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127 สิทธิรักษาพยาบาล)
แบบฟอร์ม แจ้งลูกจ้างชั่วราว (รายวัน) ไม่มาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองทุกประเภท

ดาวโหลดไฟล์

WORD

ดาวโหลดไฟล์

PDF

เรื่อง

หนังสือรับรองเงินเดือน /หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7101

แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน

ดาวโหลดไฟล์

WORD

ดาวโหลดไฟล์

PDF

เรื่อง

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
   
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

แบบฟอร์ม ลาออกจากราชการ

ดาวโหลดไฟล์

WORD

ดาวโหลดไฟล์

PDF

เรื่อง

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

แบบฟอร์ม มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ดาวโหลดไฟล์

WORD

ดาวโหลดไฟล์

PDF

เรื่อง

แบบประเมินครั้งที่ 1
แบบประเมินครั้งที่ 2
แบบประเมินผลทดลองราชการ
UserManual 2563 e-learning 63

บันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

ดาวโหลดไฟล์ WORD เรื่อง
บันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

แบบฟอร์ม การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.)

 

ดาวโหลดไฟล์

WORD

ดาวโหลดไฟล์

PDF

เรื่อง

แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
ตัวอย่าง แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
หลักเกณฑ์การเบิก ตามหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๑๓
คำอธิบายแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงินเพิ่มฯ
พ.ต.ส. จากกองเศรษฐกิจฯ