Breaking News
Home / บันทึกขออนุมัติ และเบิกค่าลงทะเบียน ไปอบรม/ประชุม/สัมนา

บันทึกขออนุมัติ และเบิกค่าลงทะเบียน ไปอบรม/ประชุม/สัมนา

บันทึกขออนุมัติไปอบรม/ประชุม/สัมนา 

(หลังจาก ผอ.รพ.บางพลี อนุมัติแล้ว กรุณาถ่ายเอกสารส่งให้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อลงในประวัติ ก.พ. ครับ ขอบคุณครับ)

ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ อบรม/ประชุม/สัมนา (หากมีรายชื่อหลายคน ให้ทำบัญชีรายชื่อแนบท้ายด้วย)

(ตัวอย่าง)

แบบรายงานผลการประชม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
Flow chart ขั้นตอนเพื่อขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 

แบบฟอร์มลาศึกษาตาม Service  plan 

แบบฟอร์มลาศึกษาตาม Service  plan