Breaking News
Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบางพลี  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000015992
88/1 หมู่ที่ 8  ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7524900-1
02-750-7275

02-752-4501-2
02-312-2833
02-312-2991-3

ต่อ 2920 , 2921 , 2922

โทรศัพท์มือถือส่วนกลาง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล. 066-097-7491