Breaking News
Home / งานสรรหา

งานสรรหา

การสรรหา แบ่งตามประเภทการจ้างต่างๆ ดังนี้

1.ข้าราชการ
2.พนักงานราชการ
3.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
4.ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
5.ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Flow Chart ขั้นตอนการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Flow Chart ขั้นตอนการขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทน

Flow Chart ขั้นตอนการขออนุมัติจ้างบุคลากรเพิ่ม