Breaking News
Home / หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ITA62.png
ได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล

1.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

1.2 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข

=> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

=> แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

=> แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เพิ่มเติม)
(เฉพาะกรณี แพทย์ CPIRD/ODOD ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาร่วมผลิตนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

=> แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะ (นอกเหนือโควตารอบปกติ)

1.3 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

1.4 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1.5 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว

 


2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 บรรจุแต่งตั้ง (หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง)

=> กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551

=> กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลว. 27 ธ.ค. 2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

=> หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว576 ลว. 27 ส.ค. 2555 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลว. 6 มิ.ย. 2556 การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลว. 16 ต.ค. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับการบรรจุในกระทรวงสาธารณสุข

2.2 ย้าย / ปฏิบัติราชการ (ย้ายออนไลน์)

2.3 รับโอน / ให้โอน

=> ต่างกระทรวง

=> ภายในกระทรวง

2.4 เลื่อนระดับ

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 0708.4/ว 6 ลว 13 พ.ค. 36

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 0708.4/ว 16 ลว 29 ก.ย. 38

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 0708.1/ว 22 ลว 30 ก.ย. 40

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1006/ว 10 ลว 15 ก.ย. 48

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1006/ว 34 ลว 29 ต.ค. 47

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลว 6 มี.ค. 52 


3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

=> แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan)

=> คู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

=> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20) ลงวันที่ 3 กันยายน 2552

4.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรประเภทอื่น ๆ

=> พนักงานราชการ

=> พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

4.3 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรประเภทอื่น ๆ

=> พนักงานราชการ

=> พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

=> ลูกจ้างชั่วคราว

4.4 มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

=> มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ


5. หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ด้านความพร้อมรับผิด

=> ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

5.2 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552

=> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

5.3 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ

=> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

5.4 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

=> ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

=> หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

5.5 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

=> ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

5.6 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว

=> หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว


6. ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

หนังสือแจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)


สำหรับเจ้าหน้าที่

=> ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

สำหรับบุคลากร

=> ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS – NonHR)

=> ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS – NonHR) ครั้งที่ 2

=> แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)