Breaking News
Home / งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเติมปี 2562 (ดาวน์โหลด)

แบบสำรวจขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเติมปี 2562 (ดาวน์โหลด)

 

 

 

ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อที่ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย

 

-ปี 2549-2552 (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ)

-ปี 2555 (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ)

-ปี 2556 (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ)

-ปี 2557 (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ)

-ปี 2558 (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ)

-ปี 2560 (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ)

-ปี 2556 (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ)

 

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย

     

-ปี 2557  (รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชฯ )

-ปี 2560  (รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชฯ )

 

รายชื่อที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ. 25 ปี)