Breaking News
Home / สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

สิทธิประโยชน์ด้านการลา
สิทธิประโยชน์ด้านการลา ของลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สิทธิประโยชน์ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.)

 

ใบสมัคร
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
หลักฐานประกอบการสมัคร
โรคร้ายแรง ตามประกาศ ฌกส.
หลักเกณฑ์ ฌกส.

สิทธิประโยชน์ ด้านประกันสังคม

ขั้นตอนการเข้ารับสิทธิประกันสังคม
สามารถแจ้งเปลี่ยนย้ายสิทธิประกันสังคมได้ด้วยตนเอง ในเว็บไซต์ประกันสังคม