Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2562

การเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2562

การเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2562

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (คลิกดาวน์โหลด)

หนังสืออ้างถึง 1-6(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.1(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.1(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.2(คลิกดาวน์โหลด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8(คลิกดาวน์โหลด)

นับตัวและบริหารวงเงิน ณ 1 มีนาคม 2562